Μετριάζονται οι εκτιμήσεις για τη ζημιά στα μαστιχόδεντρα