Πρόταση για εκμετάλλευση των σχολικών αυλών αντί της στείρας φύλαξης