Έλλειψη ανταγωνιστικότητας στις αερομεταφορές στο νησί μας