Συνεχίζει να μαζεύει καπάκια ο Παγχιακός Σύλλογος Α.μεΑ.