Ο Παγχιακός Σύλλογος Α.μεΑ. για τις προσβάσιμες διαδρομές στη φύση