Η «οικονομία της γνώσης», θεμέλιος λίθος της ανάπτυξης