Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας: 6,5 δις ευρώ για τη διαφύλαξη των αλιευτικών πόρων και την ανταγωνιστικότητα του τομέα