Εξώδικο κατά Μουζάλα από Δήμο Χίου αν δεν ανακαλέσει