634.152, 56 € στο Δήμο Χίου για τα προνοιακά επιδόματα