Προτάσεις και μετρήσιμοι στόχοι της ΣυμμαΧίας Αξιών για την ύδρευση και άρδευση της Χίου