"Μουσική & Χρώμα - ΜuZiCaLe" με τους "Θεατρεργάτες Κοφιναίους" στο Ομήρειο