Κυρίως ζητούμενο όχι το πόσο, αλλά το ποιο Δημόσιο θέλουμε