Η ΛΑΣ για τη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Συκιάδας στις 14-12-2015