Επιμένει για παύση εργασιών στην Ι.Χρήστου ο Γ.Κλιαμενάκης