Από το κίνημα των ανέργων του Μεσοπολέμου στο σήμερα, εκδήλωση στο ΕΚΧ