Άμεση ανάγκη για αίμα για μικρό μαθητή από τα Καμπόχωρα