500.000 ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού και μέσων τηλεϊατρικής