31 προσλήψεις για την κάλυψη αναγκών της κατασκήνωσης Σκλαβιών