Τα παλαιοντολογικά ευρήματα και οι σκέψεις των επενδυτών στα Κεραμεία