Πλήρεις μελέτες και επανάληψη διαδικασίας δημοσιοποίησης