ΣυμμαΧία Αξιών: Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη…