Προσθήκη κατηγορίας “Άδεια εργασιών σε αγκυροβολημένα πλοία” στην ηλεκτρονική εφαρμογή «e-ΔΛΑ»