Η εικόνα της Αγίας Ματρώνας από το Ναύπλιο στα Kουρούνια