Εκκρεμούσε εις βάρος του καταδικαστική απόφαση για εκβίαση