Κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία – Ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο