Κλείνουν Μουσείου, Σουρή, Μιχάλων και Λιβανού λόγω έργων