Καρδιολογικό μόνιτορ από τον «Αντιφυματικό Αγώνα» στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου