Χιακή Συμπολιτεία: Για την «Επιτροπή Τουριστικής Προβολής» και άλλα φαντάσματα