Έπαρση μεγάλης σημαίας στον Κεντρικό Λιμενοβραχίονα Χίου