Αναλαμβάνουν θέσεις αντιδημάρχων Μπελέγρης και Βεργίτσης