2.850.000 € για ηλεκτροφωτισμό και συντήρηση του οδικού δικτύου