Περί αύξησης διδακτικών ωρών και άλλων παιδαγωγικών σχεδιασμών.