Οι τριανταέξι σχηματισμοί που διεκδικούν τη ψήφο μας