Προέγκριση Δημοπράτησης του έργου «Δρόμος παράκαμψης και πρόσβασης σε στέψη Φράγματος Καλαμωτής»