"Πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Χίου: Μετά τις θριαμβολογίες να μιλήσουμε και για την ουσία;"