Μερικές σκέψεις για το «άνοιγμα των αγορών» σε τοπικό επίπεδο