ΛΑΣ: Οι δύο γλώσσες της «Χιακής Συμπολιτείας» και του ΣΥΡΙΖΑ