Καπάκια από τα παιδιά της "Κιβωτου του Κόσμου" στον Π.Σ.Α.μεΑ.