Χρηματοδότηση νησιών που δέχονται προσφυγικές ροές για διαχείριση αποβλήτων