Χιακή Συμπολιτεία: "Προσπάθεια προώθησης της θεατρικής τέχνης από Ξενάκη - Καλογεράκη"