Χιακή Συμπολιτεία: Η καύση απορριμμάτων καταστροφική για το περιβάλλον