Για ετήσιο όφελος 8.000€, 23 εργαζόμενοι μένουν...άνεργοι