Δημοσιοποίησε το προσχέδιο του προγράμματός της και καλεί σε διαβούλευση κατοίκους και φορείς η Χιακή Συμπολιτεία