Διανομή τροφίμων στους ωφελούμενους του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»